Általános Szerződési Feltételek

A Waldorfeszt Általános Szerződési Feltételei

Adatok 

 • Cégnév: Rügy Kft. 
 • Székhely: 2120 Dunakeszi, Garas u. 10. fsz./1. 
 • Cégjegyzékszám: 13-09-220017
 • Adószám: 12521056-2-13
 • Bankszámlaszám: 16200223-10162585
 • Nyilvántartó cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék
 • E-mail elérhetőség: info@waldorfeszt.hu

Fogalmak 

 • Felek: Eladó és Fogyasztó/Vállalkozás együttesen
 • Fogyasztó: gazdasági tevékenysége, illetve szakmája körén kívül eljáró nagykorú, 18. életévét betöltött természetes személy
 • ÁSZF: Általános Szerződési Feltételek
 • Belépőjegy (napijegy és bérlet) 

Általános rendelkezések 

 • A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF)  határozza meg a Rügy Kft (továbbiakban: Waldorfeszt) által megrendezésre kerülő fesztivállal kapcsolatban (továbbiakban: Fesztivál) tekintetében, a jegyvásárlásra és egyéb termékek és szolgáltatások vásárlására vonatkozó jogokat és kötelezettségeket, Fesztivál és a jegyvásárlók közötti jogokat és kötelezettségeket, a látogató Fesztiválon való részvételének általános feltételeit és a Fesztivál és a látogatók közötti jogokat és kötelezettségeket (jegyvásárló és látogató továbbiakban: Fogyasztó) 
 • Jelen ÁSZF értelmében Fogyasztónak minősül a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. Törvény 8:1.§ (1) bekezdés 3. pontjában megjelölt követelményeknek megfelelő személy.
 • A jegyértékesítést a Fesztivál megbízásból online a (TIXA Hungary Kft. 5600 Békéscsaba, Dobozi út 58., Adószáma: 24813064-2-04, továbbiakban: Tixa)  a Tixa Hungary jegyértékesítő rendszer felületein végzi a készlet erejéig.
  A személyes jegyvásárlás információit a Waldorfeszt külön saját felületein előzetesen közzéteszi. A Fogyasztó Jegyértékesítő Rendszerének használata során a vásárlással egybekötött regisztrációjával fogadja el jelen ÁSZF rendelkezéseit. Fogyasztó kijelenti, hogy jelen ÁSZF-ben foglalt feltételeket megismerte és magára nézve kötelezőnek elfogadta. A Jegyértékesítő saját ÁSZF-e itt érhető el: https://tixa.hu/aszf 
 • A Fesztivál tájékoztatja Fogyasztót és Fogyasztó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Fesztivál jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan módosítani. Az ÁSZF módosításának esetén a Fesztivál a Fogyasztót a változások www.waldorfeszt.hu oldalon történő közzététele útján értesíti.
 • Az ÁSZF rendelkezésétől a Felek külön írásos megállapodásban eltérhetnek. 
 • A jelen ÁSZF a www.waldorfeszt.hu történő közzététel napjától érvényesek, visszavonásig. 
 • Jelen ÁSZF szerződést nyilvános, megtalálható online a Fesztivál honlapján (www.waldorfeszt.hu), valamint a fesztivál bejáratánál is nyomtatott formában, a rendezvény idején. Az ÁSZF megismerésére minden lehetőséget igyekszünk megadni, online felületeinken, jegyvásárlás előtt, valamint a helyszínen! 
 • A Waldorfeszt felületén használt képek, szöveges, videók és egyéb tartalmak védettek, a Waldorfeszt tulajdonában állnak, s a jogosulatlan felhasználás büntetőjogi és polgári jogi jogkövetkezményeket vonhat maga után. Előzetes írásbeli beleegyezés kérvényezése szükséges a Fesztiváltól, a Waldorfeszt képeinek, szövegeinek, tartalmi elemeinek használatáról. 
 • A Rendezvényszervező fenntarthatja a jogot a fellépő művész személyében, a szereposztásban, illetve a Rendezvény bármely részletében történő szükséges változtatásra.
 • A Szolgáltató által szervezett programon mindenki saját felelősségére vesz részt.
 • A Szolgáltató elállhat a szolgáltatás nyújtásától, ha Megrendelő/Vevő súlyos alkoholos vagy kábítószeres befolyásoltság alatt áll, vagy viselkedésével egyértelmű módon zavarja a program zavartalan lebonyolítását.

Jegyvásárlás menete és információk a jegyekről 

 • Az online jegyvásárlás a Tixa felületén történik. 
 • Felhasználó a TIXA jegyértékesítő rendszerének használata során egyéni, vagy pedig a vásárlással egybekötött regisztrációjával fogadja el jelen ÁSZF rendelkezéseit.
 • Felhasználó kijelenti, hogy jelen ÁSZF-ben foglalt feltételeket megismerte és magára nézve kötelezőnek elfogadta, továbbá a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges adatai kezeléséhez az ÁSZF-ben, és a Szolgáltató Adatvédelmi Szabályzatában meghatározott körben hozzájárult.
 • A fizetés után kerül megerősítésre a felek között adásvételre vonatkozó szerződés, amely részleteiről a jegyértékesítő visszaigazoló emailt küld. 
 • A vásárlás után létrejött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, ezért iktatott verzióban nem szükséges hozzáférhetőnek lennie. 
 • A Waldorfeszt értékesíti a Fesztivál részvételhez jogosító jegyet, a jegyvásárló részére, melyet a jegyvásárló a jegy ellenértékének kifizetésével tudhat magáénak.
 • A jegyvásárlásra és egyéb termékek, szolgáltatások vásárlására és a Waldorfeszt és a jegyvásárlók közötti jogviszonyra vonatkozó jogokat és kötelezettségeket, valamint a látogatók a Waldorfeszten való részvételeiknek általános feltételeit és a Waldorfeszt és a látogatók közötti jogviszonyokra vonatkozó jogokat és kötelezettségeket. 
 • A fizikai jegyet és a karszalagot a jegyvásárlás visszaigazolásáról kapott dokumentum bemutatása után kapja meg a felhasználó a helyszínen! 
  Ezek az alábbi dokumentumok lehetnek: 
  1. napijegy 
  2. bérlet 
  3. támogatói bérlet 
  4. támogatói jegy 
  5. faház szállásjegy 
  6. sátorjegy 
 • A Tixa által küldött e-mailes tájékoztatóban találhatóak egyéb hasznos információk: 
  1. érvényes jegyet / bérletet igazoló dokumentum 
  2. egyéb termékekre, szolgáltatásokra vonatkozó igazolások letöltési linkjét 
  3. jegyvásárlásról kiállított számlát 
 • A fogyasztó által megadott email címre kerül kiküldésre az emailes tájékoztatás. A hibá email cím megadásából fakadó kellemetlenségekért a Fogyasztót terheli a felelősség. 
 • A fogyasztó egyéni kötelezettsége a kapott karszalag / karszalagok viselése és megőrzése! Annak átruházása nem megengedett! 
 • A jegyvásárlással elfogadja a Fesztivál házirendjét, melyet a www.waldorfeszt.hu/informaciok oldalon érhet el! 
 • A megvásárolt belépőjegyek szabadon átruházhatóak. A fogyasztónak kötelessége kijelenteni, hogy a belépőjegyet akkor adja át más személynek, ha az új birtokos a Jegyértékesítő ÁSZF-ét és a Fesztivál házirendjét megismerte és elfogadta. 
 • A belépés első érvényesített jegy alapján történik. Minden további belépési kísérlet érvénytelen. Érvénytelen belépést mutató jegyert nem tudunk elfogadni, ez esetben a belépés megtagadható. Jegyértékesítő ezért kártérítésre nem kötelezhető. 
 • VIS Major eset miatt, háború, lázadás, terrorcselekmény, sztrájk, baleset, tűz, árvíz, blokád, természeti katasztrófa, pandémia, vagy más olyan előre nem látható és elháríthatatlan akadály következtében, amely a fogyasztó illetve a jegyértékesítő hatókörén kívül esik, egyikük nem képes valamilyen szerződéses kötelezettségeinek eleget tenni, úgy ezen személy nem tartozik felelősségért semmilyen kárért. 
 • A fesztiválra megváltott bérletek, a fesztivál elhalasztása (B terv) szerinti időpontra is érvényesek. Amennyiben a B időpont nem megfelelő a fogyasztónak, úgy a fesztivál által megjelölt időpontig visszaigényelhetőek a korábban megváltott jegyek. 
 • A jegyek csak a fesztivál elhalasztásának, vagy elmaradásának esetén igényelhetőek vissza! Fogyasztót a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet kormányrendelet 20.§-a szerinti elállási, illetve felmondási jog a vásárlót  a 29.§ (1) bek. l.) pontja alapján nem illeti meg! A visszaigénylés módjáról a fesztivál online felületein, a www.waldorfeszt.hu oldalán és a jegyértékesítő oldalán is tájékoztatást közzé! 

Záró rendelkezések 

 • A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelemről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet, valamint más hatályos magyar jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.
 • A jelen Általános Szerződési Feltételek a Weboldalon történő közzététel napjától visszavonásig érvényesek.
 • Bármilyen kérdés, észrevétel esetén keressék az info@waldorfeszt.hu email címen a szervezőket! 
 • Amennyiben a Fogyasztó a fogyasztó jogainak megsértését észleli, a lakóhelye szerinti illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz, békéltető testülethez jogosult fordulni, vagy a Budapest Főváros Kormányhivatalának Fogyasztóvédelmi Felügyelőségéhez (1052 Budapest, Városház u. 7.)
 • Nemzeti Adatvédelmi és Információs hatóság: http://www.naih.hu/kapcsolat.html

Kelt: Zebegény, 2022.05.18.

Rügy Kft.